CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HỢP LỰC 3L
         
                                                   THÔNG BÁO

Đúng 8h00 Ngày 10/02/2010 đề nghị tất cả HĐQT và cán bộ CNV có mặt tại văn phòng công ty để họp mặt cuối năm và nhận quà tết.
                  Đề nghị mọi người có mặt đầy đủ.
                                                               T/M HĐQT : PCT Nguyễn Xuân Dũng