Công ty TNHH TM-DV & XD Hợp Lực 3L

Địa chỉ:số3,ngõ A/5A,Nguyễn Sỹ Sách,Vinh,Nghệ An

Điện thoại: 0383518775

Fax: 0383518776

Email: hopluc3l@yahoo.com

Website: www.xaydunghopluc.weebly.com

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị,Giám đốc Công ty
Nguyễn Xuân Hảo  0944746385 
 
PGĐ Nguyễn Xuân Dũng 0942008234 

PGĐ Phan Quang Lý 0985725483