HĐQT-Ban Lãnh Đạo
CTHĐQT-GĐ: Nguyễn Xuân Hảo
                       KS.Cơ Khí


                       CN.QTKD


PCT.HĐQT-P.GĐ:Nguyễn Xuân Dũng
                        KS.Xây dựng


                        KS.Cơ khí


Ủy viên HĐQT- PGĐ : Phan Quang Lý
                           KS.cơ khí


Phòng Kỹ Thuật: -TP Nguyễn Văn Phương
                              Ủy viên HĐQT 
                               KS.Thủy lợi
                            -P.TP Nguyễn Văn Thắng
                              
KS.Hệ thống điện


 Phòng HC-NS : -TP Trương Văn Hà
                               
Ủy viên HĐQT
                                  KS.Cơ khí
                          -P.TP Đinh Xuân Hải

                                 KS.CNTT


Phòng Kinh Doanh : -TP Nguyễn Văn Dương
                                     Ủy viên HĐQT 

                                       KS.cơ khí
                                        CN.QTKD 

                                   - P.TP Nguyễn Thị Thủy

                                         CN.QTKD


Phòng TC-KT: -TP  Nguyễn Thị Lê
                            CN.Tài chính kế toán


                        -P.TP Trần Thị Thu

                             CN.Kế toán DN


Phòng XDCB: - TP Nguyễn Văn Việt
                               KS.Xây dựng

                      -P.TP Nguyễn Thị Thảo
                             KS.SPKT điện


Phòng Thiết bị-vật tư: -TP Nguyễn Văn Thảo
                                       KS.máy công trình

                                     -P.TP Nguyễn Quang Anh
                                        CN. cơ khí